M5. Finansiella intäkter och finansiella kostnader

Finansiella intäkter och finansiella kostnader fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Finansiella intäkter

   

Utdelningar från koncernbolag

21 796

7 917

Kapitalvinster från koncernbolag

152

1

Utdelningar från intressebolag

0

0

Räntor från koncernbolag

400

546

Övriga ränteintäkter

75

226

Förändringar i verkligt värde på investeringar som innehas för handel

10

Kursvinster

255

2 524

Räntor till koncernbolag

10

Utdelningar från aktieinnehav

6

Summa finansiella intäkter

22 684

11 234

Finansiella kostnader

   

Nedskrivningar från koncernbolag

-2 671

-207

Kapitalförluster från dotterbolag

-25

Kapitalförluster från intressebolag

-15

-50

Nedskrivningar från övriga finansiella investeringar

-202

-13

Övriga räntekostnader

-2 611

-3 043

Räntekomponent i pensionskostnader

-18

-16

Kursförluster

-2 930

-23

Övriga finansiella kostnader

-118

Summa finansiella kostnader

-8 472

-3 470

Resultateffekt, netto

14 212

7 764

Övriga räntekostnader, netto kursvinster/kursförluster och övriga ränteintäkter hänförliga till säkringsaktiviteter, låneford­ringar, obligationer och upplåning fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Övriga räntekostnader

Netto kursvinster/
kursförluster

Övriga ränteintäkter

Derivat för säkring av verkligt värde

387

-1 648

119

6

Derivat för kassaflödessäkring

10

-34

-457

96

Derivat som innehas för handel

695

1 117

125

-45

Lånefordringar och kundfordringar

1 379

-1 129

14

179

Obligationer som hålls till försäljning

61

47

Upplåning i säkringsförhållanden avseende verkligt värde

-1 415

-1 450

-3 190

1 991

Upplåning och andra finansiella skulder
till upplupet anskaffningsvärde

-2 201

-965

-652

1 582

Övrigt

-87

-63

0

Summa

-2 611

-3 043

-2 675

2 501

75

226

Upplåning till upplupet anskaffningsvärde omfattar såväl poster i säkringsförhållanden avseende kassaflöden som icke säkrade poster.