M6. Skatter

Skatt redovisad i totalresultatet

Skatt redovisad i totalresultatet fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Skatt redovisad i årets resultat

   

Aktuell skatt

-1 057

-1 189

Justering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

-1

-6

Uppskjuten skatt

-54

1

Summa skattekostnad redovisad i årets resultat

-1 113

-1 194

Skatt redovisad i övrigt totalresultat

   

Aktuell skatt

-29

6

Uppskjuten skatt

28

-136

Summa skatt redovisad i övrigt totalresultat

-1

-130

Resultat före skatt uppgick till 11 479 MSEK under 2016 respektive 12 879 MSEK under 2015. Skillnaden mellan nominell svensk skattesats och effektiv skattesats uppkommer på följande sätt.

Procent

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Svensk inkomstskattesats

22,0

22,0

Jusering av uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år

0,0

0,1

Ej avdragsgilla kostnader

29,8

0,8

Ej skattepliktiga intäkter

-42,1

-13,6

Effektiv skattesats i årets resultat

9,7

9,3

Ej avdragsgilla kostnader utgjordes i huvudsak av avsättning för förlikningsbelopp som föreslagits av myndigheter i USA och Nederländerna. Ej skattepliktiga intäkter för 2016 och 2015 utgjordes i huvudsak av utdelningar från dotterbolag.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder förändrades på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Uppskjutna skattefordringar

   

Ingående redovisat värde

0

125

Förändring redovisad i totalresultatet

-54

1

Omklassificering från aktuell skatt

0

Kvittning av skatteskulder/-fordringar

54

-126

Utgående redovisat värde

0

0

Uppskjutna skatteskulder

   

Ingående redovisat värde

10

Förändring redovisad i totalresultatet

-28

136

Kvittning av skattefordringar/-skulder

54

-126

Utgående redovisat värde

36

10

Temporära skillnader i uppskjutna skattefordringar och skulder fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Uppskjutna skattefordringar

   

Senarelagda kostnader för avsättningar

101

126

Kvittning av uppskjutna skatteskulder/-fordringar

-101

-126

Summa uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skatteskulder

   

Verkligt värde-justering av kassaflödessäkringar och finansiella instrument som kan säljas

137

136

Kvittning av uppskjutna skattefordringar/-skulder

-101

-126

Summa uppskjutna skatteskulder

36

10

Netto uppskjutna skattefordringar (+) / skatteskulder (-)

-36

-10

Ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag eller oredovisade uppskjutna skattefordringar, som skulle ha kunnat utnyttjas under obegränsad tid, fanns ej för åren 2016 och 2015. Oredovisad uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver uppgick per den 31 december 2016 och 2015 till 1 933 MSEK respektive 2 787 MSEK.

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner

Per den 31 december 2016 och 2015 bestod obeskattade reserver i balansräkningen av periodiseringsfonder totalt upp­gående till 8 786 MSEK respektive 12 666 MSEK.

MSEK

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Förändring av periodiseringsfonder

3 880

-1 190

Erhållna koncernbidrag

8 297

16 395

Lämnade koncernbidrag

-609

-8 829

Resultateffekt, netto

11 567

6 376