M7. Övrigt totalresultat

Övrigt totalresultat fördelade sig på följande sätt.

MSEK

Egetkapitalkomponent

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Kassaflödessäkringar

     

Nettoförändring i verkligt värde

Reserv för verkligt värde

214

621

Överfört till finansiella kostnader i årets resultat

Reserv för verkligt värde

-343

-7

Skatteeffekt

Reserv för verkligt värde

28

-136

Summa kassaflödes­säkringar

 

-100

478

Finansiella instrument som kan säljas

     

Nettoförändring i verkligt värde

Reserv för verkligt värde

134

-2

Överfört till finansiella kostnader i årets resultat

Reserv för verkligt värde

0

0

Skatteeffekt

Reserv för verkligt värde

-29

6

Summa finansiella instrument som kan säljas

 

105

4

Summa övrigt totalresultat

 

5

482

varav summa skatteeffekt (se även not M6)

 

-1

-130