M8. Immateriella anläggningstillgångar

Utgående redovisat värde fördelades och förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Ackumulerat anskaffningsvärde

68

69

Ackumulerade avskrivningar

-57

-61

Redovisat värde

11

7

varav pågående arbeten

7

1

Ingående redovisat värde

7

10

Investeringar

7

0

Utrangeringar

0

Årets avskrivningar

-3

-3

Utgående redovisat värde

11

7

Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under året. För tillämpade avskrivningstider, se koncernens noter (avsnittet Nyttjandeperioder” i not K2). I resultaträkningen ingår avskrivningar och nedskrivningar, i förekommande fall, i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden övriga rörelsekostnader. I den mån svensk skattelagstiftning tillåter högre avskrivningar redovisas dessa som obeskattade reserver och bokslutsdispositioner, se detta avsnitt i not M6 ”Skatter”.

Summa utgående redovisat värde för immateriella anläggningstillgångar fördelade sig på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

Aktiverade utvecklingsutgifter

4

6

Pågående arbeten

7

1

Utgående redovisat värde

11

7