M9. Materiella anläggningstillgångar

Totalt utgående redovisat värde fördelades och förändrades på följande sätt.

MSEK

31 dec 2016

31 dec 2015

31 dec 2016

31 dec 2015

31 dec 2016

31 dec 2015

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg

och installationer

Summa

Ackumulerat anskaffningsvärde

6

6

17

19

24

25

Ackumulerade avskrivningar

-4

-2

-17

-18

-22

-21

Redovisat värde

2

4

0

1

2

3

Ingående redovisat värde

3

4

0

1

3

5

Årets avskrivningar

-1

-1

0

-1

-1

-2

Utgående redovisat värde

2

3

0

0

2

3

Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under 2016. För tillämpade avskrivningstider, se koncernens noter (avsnittet ”Nyttjandeperioder” i not K2). I resultaträkningen ingår avskrivningar och nedskrivningar, i förekommande fall, i alla kostnadsrader per funktion liksom i raden Övriga rörelsekostnader. I den mån svensk skattelagstiftning tillåter högre avskrivningar redovisas dessa som obeskattade reserver och bokslutsdispositioner, se not M6 ”Skatter”.