Moderbolagets resultaträkningar

MSEK

Not

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Nettoomsättning

M2

 

4

4

Kostnader för sålda tjänster

   

Bruttoresultat

   

4

4

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

M3

 

-51

-53

Administrationskostnader

M3

 

-706

-1 140

Övriga rörelseintäkter

M4

 

9

19

Övriga rörelsekostnader

M4

 

-13 556

-91

Rörelseresultat

   

-14 300

-1 261

Finansiella intäkter

M5

 

22 684

11 234

Finansiella kostnader

M5

 

-8 472

-3 470

Resultat efter finansiella poster

   

-88

6 503

Bokslutsdispositioner

M6

 

11 567

6 376

Resultat före skatt

   

11 479

12 879

Skatter

M6

 

-1 113

-1 194

Årets resultat

   

10 367

11 685