Moderbolagets totalresultatrapporter

MSEK

Not

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Årets resultat

   

10 367

11 685

Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat

       

Kassaflödessäkringar, nettoförändring i verkligt värde

   

214

621

Kassaflödessäkringar överfört till finansieringskostnader i årets resultat

   

-343

-7

Finansiella instrument som kan säljas, nettoförändring i verkligt värde

   

134

-2

Skatter avseende övrigt totalresultat

   

-1

-130

Övrigt totalresultat

M7

 

5

482

Summa totalresultat

   

10 372

12 167