Moderbolagets kassaflödesanalyser

MSEK

Not

 

Jan–dec 2016

Jan–dec 2015

Årets resultat

   

10 367

11 685

Justeringar för:

       

Av- och nedskrivningar

   

2 877

225

Resultat vid avyttring/utrangering av anläggningstillgångar

   

-118

48

Pensioner, övriga avsättningar

   

12 942

8

Finansiella poster

   

3 539

-1 382

Koncernbidrag och bokslutsdispositioner

   

-11 567

-6 376

Skatter

   

-641

989

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

   

17 399

5 197

Ökning (-)/Minskning (+), rörelsefordringar

   

-103

444

Ökning (+)/Minskning (-), rörelseskulder

   

-46

-801

Förändring av rörelsekapital

   

-150

-358

Kassaflöde från löpande verksamhet

   

17 249

4 839

Förvärvade immateriella och materiella anläggningstillgångar

   

-7

0

Återbetalning av kapital från dotterbolag

   

501

380

Förvärvade egetkapitalinstrument

   

-1 495

-7 663

Avyttrade egetkapitalinstrument och avyttrad verksamhet

   

3 342

4,817

Lämnade lån och andra investeringar

   

-11 195

-11 775

Nettoförändring av kortfristiga räntebärande fordringar

   

1 719

3 303

Återbetalning av långfristiga lån

   

2 716

711

Kassaflöde från investeringsverksamhet

   

-4 419

-10 227

Kassaflöde före finansieringsverksamhet

   

12 830

-5 388

Återköpta egna aktier inklusive transaktionskostnader

   

-5

-14

Utdelning till aktieägare

   

-12 990

-12 990

Erhållna/lämnade koncernbidrag

   

7 394

7 980

Upptagna lån

   

-337

8 050

Amorterade lån

   

-6 843

-8 173

Nettoförändring av kortfristiga räntebärande skulder

   

-3 362

3 336

Reglering av derivatkontrakt för ekonomiska säkringar 
och CSA

   

1 180

450

Erhållna likvida medel avseende återköpsavtal

   

6 975

Betalda likvida medel avseende återköpsavtal

   

-6 416

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

   

-14 403

-1 361

Årets kassaflöde

   

-1 573

-6 748

         

Likvida medel vid årets början

   

13 558

20 379

Årets kassaflöde

   

-1 573

-6 748

Kursdifferens i likvida medel

   

247

-73

Likvida medel vid årets slut

M12

 

12 232

13 558

         

Erhållna utdelningar

   

21 796

7 917

Erhållna räntor

   

884

1 660

Betalda räntor

   

-2 198

-2 866

Betalda skatter

   

-1 754

-206