Samverkan med våra intressenter

Att samarbeta med viktiga intressenter som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas av vår verksamhet är av yttersta vikt för att få insikt i hur vi långsiktigt ska styra vår verksamhet.

 

Konsumenter 

Hur vi möts

 • Butiker och andra försäljningskanaler (L)
 • Kundtjänst (L)
 • Sociala medier (L)
 • Lokala webbplatser och nyhetsbrev (L)
 • Net Promoter Score-undersökning, NPS (L)

Huvudfrågor

 • Nätkvalitet och täckning
 • Valuta för pengarna – prissättning och dataerbjudanden
 • ”Tillgänglighet” och lätt att ha göra med
 • Att hålla våra löften avseende tjänster och leverans
 • Integritet och säkerhet av personlig data
 • Säkerställa access med hög hastighet på landsbygden
 • Agera socialt ansvarsfullt

Vårt bemötande

 • Fortsatt utbyggnad av accesser med hög hastighet
 • Säkerställa teknikskiftet på landsbygden genom mobilaccesser och fiber på ett ansvarsfullt sätt
 • Förenkla erbjudanden och minska antalet prisplaner
 • Nya tjänster såsom förpackade tjänster, tv och media, familjeerbjudanden och “roam like home”
 • Ökat fokus på kundupplevelse
 • Aktivitetsplaner för att identifiera och åtgärda där vi misslyckas uppnå kundlöfte
 • Utvärdera hur kunderna kan få en bättre förståelse och kontroll över sin personliga data

Företagskunder 

Hur vi möts

 • Butiker och andra försäljningskanaler (L)
 • Dialog med kundansvarig (R)
 • Seminarier och evenemang (R)
 • Net Promoter Score-undersökning, NPS (L)
 • Lokala webbplatser (L)
 • Sociala medier (L)

Huvudfrågor

 • Nätkvalitet och täckning
 • Personlig kundservice som möter kundens behov av ICT-lösningar från början till slut
 • En kontaktyta
 • Att genom använda digitala hjälpmedel förbättra effektivitet, produktivitet och livskvalitet
 • Telia Company som en etisk affärspartner
 • Integritets- och datasäkerhet

Vårt bemötande

 • Fortsatt utbyggnad av accesser med hög hastighet
 • Transformationsprogram för att säkerställa en kontaktyta vid helhetsåtagande
 • Lanserat koncept med personlig rådgivare och personlig tekniker i Sverige
 • White papers och seminarier rörande digitalisering gentemot företagskunder
 • Att arbeta mot att bli “som en tjänsteleverantör”
 • Utveckla våra erbjudanden inom datasäkerhet

Medarbetare 

Hur vi möts

 • Purple Voice medarbetarundersökning (Å)
 • You First-koncept (L)
 • Lokala och koncernintranät (L)
 • Samarbete mellan medarbetare och ledare (L)

Huvudfrågor

 • Användande av You First-modellen för att skapa en kultur med återkoppling
 • Lika fokus på “vad” och “hur” i hur vi arbetar
 • Stärkt kundfokus och samarbete mellan funktioner
 • Koppla personliga mål till den “stora bilden”
 • Skapa engagemang kring den Affärsetiska uppförandekoden
 • Hantera psykosocialt välbefinnande

Vårt bemötande

 • Aktivitetsplaner för hur vi arbetar mellan funktioner
 • Aktiviteter för att öka kundinsikten för de som inte arbetar direkt med kunderna samt stärka kundfokus bland de som arbetar direkt med kunderna
 • Lokal implementering och engagemang av den nya Koden
 • Fortsatt implementering av You First-modellen

Investerare 

Hur vi möts

 • Bolagsstämma (Å)
 • Kvartalsrapportskonferenser (R)
 • Investerarmöten (R)

Huvudfrågor

 • Finansiell utveckling, kassaflöden och belåningsgrad
 • Framtida CAPEX-nivåer
 • Nya intäktsströmmar och tillväxtmöjligheter på kärnmarknaderna
 • Marknadskonsolidering
 • Tidsuppskattning för avyttring av region Eurasien
 • Förlikningsförslag från amerikanska och nederländska myndigheter

Vårt bemötande

 • Avyttrat Ncell i Nepal och Yoigo i Spanien
 • Tecknat avtal om att avyttra Tcell i Tadzjikistan och Sergel i Sverige
 • Stärka erbjudande och marknadsposition genom att teckna avtal om att förvärva Phonero i Norge
 • Kapitalmarknadsdag med fokus på region Sverige

Leverantörer 

Hur vi möts

 • Avtalsdialoger (L)
 • Möten avseende långsiktig inriktning (L)
 • Utvärdering och revision av leverantörer (L)

Huvudfrågor

 • Förståelse och efterlevnad av leverantörsuppförandekoden
 • Minska antalet leverantörer för att sänka kostnader och minska administration
 • Utveckla strategiskt partnersamarbete med färre leverantörer
 • Förbättra gemensamma arbetssätt inom inköp i hela koncernen

Vårt bemötande

 • Ytterligare utveckling och implementation av en gemensam inköpsprocess och dokument
 • Ny utvärderingsplattform för att tillgodose hållbarhetskrav
 • 169 hållbarhetsrevisioner på plats
 • Ny struktur och roller inom inköp inklusive kundansvariga

Frekvens
(Å) = Årligen
(R) = Regelbunden
(L) = Löpande

Samhälle 

Hur vi möts

 • Organisationer inom ICT- sektorn (L)
 • Seminarier och konferenser (L)
 • Offentliga presentationer och möten i stadshuset (L)
 • Bilaterala möten med beslutsfattare (L)

Huvudfrågor

 • Digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen
 • Bygga framtida nät för “Gigabit-samhället”
 • Mänskliga rättigheter och affärsetik
 • Vårt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål
 • Bidragande till en säker och vänlig online-miljö
 • Regulatoriska förändringar och frekvensallokering

Vårt bemötande

 • Rapporten “Accelerating sustainable growth” och Telia Talks om vår påverkan på digitaliseringen
 • Rapportering av regeringskrav, lokal lagstiftning och statistik på antalet myndighetsförfrågningar
 • Offentligt engagemang i affärsetik och vårt bidrag till FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål
 • Kampanjer såsom #hatahat i Sverige och Tal ordentligt i Danmark för en vänligare online-upplevelse
 • Blockering och samarbete avseende material som skildrar sexuellt utnyttjande av barn på nätet
 • Engagemang på nationell och EU-nivå avseende förutsägbarhet inom lagstiftningen