Bolagsstyrningsrapport

Uttalande rörande väsentlighet och betydande intressenter

Telia Company AB är registrerat i Sverige och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Denna lag kräver att styrelsen styr verksamheten på ett sätt som skapar lönsamhet och aktieägarvärde. Telia Company är övertygat om att det bästa sättet att leverera hållbar tillväxt och lönsamhet är att integrera hållbarhet och ansvarsfullt företagande i både verksamhet och strategi i syfte att skapa långsiktigt värde för företaget, dess intressenter och samhället.

Telia Company har en intressentdriven ansats för att identifiera och hantera de mest väsentliga verksamhetsaspekterna, inklusive hänförliga risker och möjligheter. Ansatsen omfattar att samverka med betydande intressentgrupper för att förstå Telia Company:s nuvarande och framtida påverkan på dess intressenter, miljön och samhället. Väsentliga aspekter styr hur Telia Company utvecklar och implementerar sin affärs­strategi, inklusive hur företaget bidrar till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Telia Company redovisar utvecklingen av dessa väsentliga affärsaspekter genom denna kombinerade Års- och hållbarhetsredovisning.

Betydande intressentgrupper inkluderar:

 • Aktieägare och investerare
 • Konsumenter
 • Företagskunder
 • Medarbetare
 • Leverantörer
 • Samhället

Årsstämman är det huvudsakliga forumet för samverkan med aktieägare. Telia Company samverkar kontinuer­ligt med andra intressentgrupper på olika sätt.

Telia Company har åtagit sig att följa ett antal internationella ramverk rörande mänskliga rättigheter, arbets­rätt, anti-korruption och miljöansvar. Dessa inkluderar:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • Internationella arbetsorganisationen ILO:s kärnkonventioner
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • FN:s Global Compact
 • FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter
 • Barnrättsprinciperna för företag

Dessa riktlinjer utgör grunden i den affärsetiska uppförandekoden, som godkänts av styrelsen. Kraven i koden, som sträcker sig bortom lagefterlevnad och som gäller för samtliga medarbetare, beskriver hur vi samverkar med intressenter på ett sätt som säkerställer etiska affärsmetoder och uppförande.