Valberedning

Telia Company:s valberedning består av representanter från bolagets fyra röstmässigt största aktieägare vid månadsskiftet innan utfärdandet av kallelsen till årsstämman, och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet (”Nominerande aktieägare”), samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter överväger noga eventuella intressekonflikter innan uppdraget antas. Valberedningen består för närvarande av:

 • Daniel Kristiansson, ordförande (svenska staten)
 • Petter Söderström (Solidium Oy)
 • Erik Durhan (Nordea Fonder)
 • Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder)
 • Marie Ehrling, styrelsens ordförande

Valberedningen ska i enlighet med sin av årsstämman antagna instruktion:

 • Föreslå antalet styrelsemedlemmar som ska väljas på årsstämman
 • Nominera ordföranden, vice ordföranden och övriga styrelseledamöter
 • Föreslå det styrelsearvode som fördelas mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter samt ersättningen för deltagande i styrelseutskott
 • Nominera årsstämmans ordförande
 • Nominera de externa revisorerna och föreslå arvode till revisorerna
 • Nominera ledamöter till valberedningen fram till nästa årsstämma

Valberedningen genomför intervjuer och erhåller information från styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter samt arbetstagarrepresentanter och koncernchefen gällande arbetet i styrelsen, Telia Company:s ställning och strategiska inriktning samt övriga relevanta omständigheter. Utifrån denna information bedömer valberedningen hur styrelsen fungerat och de kompetenser som behövs i styrelsen som helhet. Valberedningen har kommit fram till att de kompetenser som för närvarande behövs är erfarenheter från:

 • Telekommunikationsbranschen och närliggande branscher
 • Digitalisering
 • Relevanta marknader
 • Konsumentorienterade verksamheter och marknader
 • Hållbarhetsarbete
 • Styrelsearbete i börsnoterade bolag
 • Företagsledande verksamhet
 • Strukturaffärer och förändringsprocesser
 • Finansiella frågor

Baserat på dessa kompetensbehov utvärderar valberedningen nuvarande styrelseledamöters kompetenser och styrelsens sammansättning. Valberedningen föreslår styrelseledamöter för årsstämman med hänsyn till de kompetenser som behövs i framtiden, mångfald, könsfördelningen i styrelsen, de kompetenser som de nuvarande styrelseledamöterna besitter och deras tillgänglighet för omval.

Valberedningen har meddelat att den följer bestämmelserna i den svenska koden för bolagsstyrning samt att den avser att informera om sitt arbete på bolagets webbplats. Valberedningen har i sina överläggningar särskilt diskuterat bolagsstyrningskodens krav på mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen har särskilt diskuterat jämställdhet i styrelsen i sin strävan att sätta samman en så kompetent styrelse som möjligt. Årsstämman 2017 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är för närvarande fyra (4) kvinnor och fyra (4) män, dvs en jämn könsfördelning. Valberedningen utvärderar årligen sin instruktion och lämnar vid behov förslag till förändringar till årsstämman.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Förslag kan sändas med e-post till: 
forslagtill-styrelseledamot@teliacompany.com